6:00-23:59 kliendiinfo +372 616 0245

Kasutustingimused

Rongipileti ostmisel ja kasutajakonto loomisel meie veebimüügikeskkonnas, nõustute käesolevate tingimustega.

Teenuse pakkuja

AS Eesti Liinirongid (Elron), registrikood 10520953, Vabaduse pst 176, 10917 Tallinn, Eesti
www.elron.ee
Kliendipöördumised: [email protected]
Üldinfo: [email protected]
6:00 - 23:59 kliendiinfo 6160245

Piletite hinnad

Elron.pilet.ee keskkonnas on toodud kõik veebis müüdavate piletite hinnad. Kõik hinnad on toodud eurodes ja need on lõplikud – hindadele ei lisandu täiendavaid makse ega tasusid.

Täiendav info piletihindade ja soodustuste kohta on leitav meie kodulehelt http://elron.ee/piletiinfo/piletid.

Võimalikud makseviisid

Elron.pilet.ee keskkonnas saab tasuda pangalingi vahendusel ning Visa ja Mastercard maksekaartidega.

Pileti kättetoimetamine

Pileteid on võimalik soetada Elroni sõidukaardile (üksikpiletid, perioodipiletid ja raha laadimine kaardile) või e-mailile (üksikpiletid). Elron ei vastuta ostuprotsessis kasutaja poolt sisestatud info (nt sõidukaardi number või e-maili aadress) õigsuse ega ostetud piletite kolmandatele osapooltele kättesaadavaks saamise eest läbi ebaõige meiliaadressi sisestamise või kasutaja meiliaadressile ligipääsu võimaldamise.

Kasutajakonto

Piletimüügisüsteemi kõigi funktsioonide kasutamiseks on kliendil võimalik luua kasutajakonto, kasutades selleks e-posti aadressi ja määratavat salasõna. Kasutajakonto võimaldab:

 • Elroni sõidukaardil oleva raha eest piletite ostmist ka veebist;
 • kuvada kõiki ette ostetud pileteid ja ostuajalugu;
 • kuvada rongis sõiduõiguse tõendamiseks mugavalt e-postile ostetud pileti QR-koodi;
 • hallata enda ja oma pereliikmete sõidukaarte.

Ostetud piletite kasutamine

Piletite müük veebis lõpetatakse 30 minutit enne rongi väljumist algjaamast. Kui Te ei jõudnud soovitud rongile veebist piletit osta, saate selle soetada rongist piletimasinast või klienditeenindajalt. Palume tähele panna, et rongist ostes on piletite hinnad kallimad kui veebis (täpsem info http://elron.ee//piletiinfo/piletid).

Eelmüügist ostetud üksikpileti puhul tuleb rongis sõiduõiguse tõendamiseks esitada klienditeenindajale vastavalt valitud pileti kättetoimetamise viisile kas sõidukaart või pilet välja prinditult, elektrooniliselt seda võimaldava seadme ekraanilt pdf-kujul või kasutajakonto kaudu.

Ostetud üksikpiletid kehtivad üksnes sellel reisil, kuupäeval ja peatuste või tsoonide vahel, mille kasutaja on ostu sooritades valinud.

Perioodipiletid annavad õiguse sõita piiramatu arvu kordi kasutaja valitud perioodil ning kasutaja valitud peatuste või tsoonide vahel.

Sooduspiletid kehtivad üksnes koos soodustust tõendava dokumendiga (http://elron.ee/piletiinfo/piletid).

Sõidukaardile laetud raha saab kasutada pileti eest tasumiseks nii Elroni rongides kui ka kasutajakonto olemasolul veebis. Kasutajakontota sõidukaardile laetud rahaga veebis tasuda ei saa.

Elron ei vastuta ostuprotsessis kasutaja tehtud valikute õigsuse eest (nt piletiliik, sõidu kuupäev, valitud väljumine).

Pileti ostmisega kohustub reisija kinni pidama reisijateveo eeskirjast.

Võimalikud makseviisid

Eelmüügist soetatud pileti võib tagastada Elroni kodulehe kaudu või e-maili teel ([email protected]).

Tagastamissoov koos tõendusega kehtiva pileti olemasolu kohta tuleb esitada hiljemalt 60 minutit enne piletil märgitud rongi väljumist. Hilisemal pöördumisel pileti maksumust ei hüvitata.

Eelmüügist ostetud pileti maksumus tagastatakse teenustasuta üksnes Elroni kodulehe vahendusel Elroni sõidukaardile.

Kui piletiraha tagastamissoov saadetakse e-mailile ja/või soovitakse raha tagastamist arvelduskontole, arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro. Kui pileti maksumus on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata.

Elroni piletikassades on võimalik esitada kirjalik avaldus pileti tagastamiseks, raha kassades ei tagastata. Piletikassas esitatud tagastamissoovi puhul arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro.

Juba ostetud pileti muutmiseks tuleb reisijal olemasolev pilet käesoleva korra kohaselt tagastada ja soetada uus pilet.

Perioodipileti puhul tagastatakse pileti maksumus, arvestades sellest maha summa, mis vastab kasutatud päevade pikkuse perioodipileti hinnale.

Perioodipileti tagastamiseks tuleb tagastamissoov esitada e-mailile klienditugi(at)elron.ee. Perioodipileti eest tagastatakse piletiraha Elroni sõidukaardile teenustasuta. Kui piletiraha tagastamist soovitakse arvelduskontole, arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro. Pilet tühistatakse tagastussoovi kättesaamisele järgnevast kuupäevast ning ostetud perioodipileti maksumusest arvestatakse maha pileti maksumus kasutatud päevade ulatuses. Kui tagastatav summa on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata.

Euroopa Liidu välisesse panka sõidupileti maksumuse tagastamise kulud kannab taotluse esitaja. Vedaja kannab vastuvõtva panga kontole üle summa, millest on eelnevalt maha arvestatud teenustasu 1 euro ja ülekandva panga hinnakirjas kehtestatud ülekandetasu. Kui ülekande- ja teenustasu kokku ületavad tagastatava(te) sõidupileti(te) maksumuse, piletiraha Euroopa Liidu välisele pangakontole üle ei kanta. Vastuvõtva panga poolt kehtestatud tasu(d) tasub tagastuse taotleja vastavalt vastuvõtva panga kehtestatud hinnakirjale.

Pileti maksumus tagastatakse pangakontole viie tööpäeva jooksul alates pöördumise ja nõuetekohase tõenduse ning vajaliku lisainfo (nt pangakonto number ja omaniku nimi) saamisest.

Piletite hüvitamine

Elron hüvitab kirjaliku avalduse alusel üksikpileti maksumuse reisijale täies ulatuses rongi hilinemisel 30 või enam minutit võrreldes sõiduplaanis ette nähtud sihtkohta saabumise ajaga.

Perioodipileti kasutajatele hüvitatakse üksikute või korduvate hilinemiste või tühistamiste korral hilinenud reisi maksumus kirjaliku avalduse alusel. Hüvitamise eelduseks on rongis kontrollitud sõidupilet koos kehtiva sõiduõigusega hilinenud rongis sõitmiseks. Hüvitava summa suurus on:

 • 0,5 päeva maksumus, kui pileti kehtivus on 1 – 5 päeva;
 • ühe päeva maksumus, kui pileti kehtivus on üle 5 päeva.

Esimese klassi piletiga reisijale hüvitatakse pilet, kui reisijale ei ole tagatud istekoht esimeses klassis. Hüvitamine toimub kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel.

Hüvitamisele kuuluvad täiendavad mõistlikud kulud riigisisesele asendustranspordile juhul, kui Elron ei taganud sõiduplaanijärgset reisi ning reisijale ei tagatud asendustransporti väljumise ajast järgneva kahe tunni jooksul. Kõigi teiste kaasnevate kahjude hüvitamist menetletakse juhtumipõhiselt ja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Taotluses tuleb esitada vähemalt järgmine info:

 • pileti number või pileti originaal või selle koopia;
 • asendustranspordi kulude hüvitamise soovi korral peab reisija esitama kuludokumendi originaali või selle koopia, mis tõendab asendustranspordile tehtud kulutusi;
 • Elroni sõidukaardi number või ühiskaardi number, reisija arvelduskonto number koos ees- ja perekonnanimega, kui hüvituse ülekandmist  soovitakse arvelduskontole;
 • Elroni vastava päringu korral muud vajalikud andmed.

Hüvitustaotlus tuleb saata aadressile [email protected] (täpsem info (http://elron.ee/piletiinfo/pileti-huvitamine).

Hüvitise väljamaksmise otsustab Elron viie tööpäeva jooksul alates pöördumise ja nõuetekohase tõenduse ning vajaliku lisainfo (nt pangakonto number ja omaniku nimi) saamisest. Kõigi asjaolude väljaselgitamiseks võib antud tähtaega pikendada mõistliku aja võrra, teavitades sellest klienti eespool nimetatud tähtaja jooksul.

Kaebuste menetlemine

Reisijatel on õigus pöörduda Elroni poole kirjalike kaebuste, märgukirjade ja avaldustega (edaspidi “avaldus”) Elroni teenuse kvaliteedi ja muu veoteenusega seonduva osas.

Avaldusi saab esitada:

Kaebused kolmandate isikute poolt osutatud teenuste osas edastab Elron võimalusel isikule, kes kaebuse aluseks oleva asjaolu eest vastutab. Kaebused raudteeinfrastruktuuri kohta (ooteplatvormid, jaama ja platvormide valgustus jms) edastatakse raudteeinfrastruktuuri valdajale. Kaebuse edastamisest teavitatakse ka kaebuse esitajat.

Elron annab põhjendatud vastuse hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul või, õigustatud juhtudel, teatab reisijale, millisel kuupäeval mitte rohkem kui kolmekuulises ajavahemikus alates avalduse esitamisest võib ta oodata avaldusele vastust.

Avalduse esitajal on õigus igal ajal esitada kaebus Tarbijakaitseametile, mille kontaktid leiab aadressilt www.tarbijakaitseamet.ee.

Täpsem info on leitav reisijateveo eeskirjast.

Töödeldavad andmed ja nende kasutamine

Elron piirdub andmete kogumisel vähimaga, mis on vajalik klientide kvaliteetseks teenindamiseks. Piletimüügisüsteem säilitab piletite ja isikute kohta järgmisi andmeid:

 • e-posti aadress;
 • sõidukaardi number
 • pileti liik
 • pileti kehtivuse andmed (reis, algus- ja lõpuaeg, lähte- ja sihtpunkt)
 • pileti hind ja müügikanal

Pileti ostmise ja kasutajakonto loomisega annab klient Elronile nõusoleku andmete töötlemiseks ja kasutamiseks alljärgnevalt: kasutajakonto ja soetatud piletite toimimise tagamiseks ja selle kontrollimise võimaldamiseks, kasutajale pileti kättetoimetamiseks, perioodipileti kehtivuse lõppemise teavitamiseks, erakorralise reisiinfo edastamiseks (reisi ulatuslik hilinemine, tühistamine vms erakorraline juhus).

Muud isikuandmete töötlemise viisid on toodud Elroni isikuandmete töötlemise juhendis, millega on võimalik tutvuda Elroni kodulehel.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Liinirongid, isikuandmete volitatud töötleja on piletimüügisüsteemi teenuspakkuja AS Ridango.

Elron tagab enda valduses olevate andmete kaitse parimate kaasaegsete füüsiliste, organisatsiooniliste ja tehnoloogiliste infoturbemeetmete abil.

Isikuandmete töötlemine ja kasutajaõigused

Isikuandmete kustutamine

Kliendil on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Eelnimetatud isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt. Isikuandmete kustutamise korral säilitatakse süsteemis ainult teave kustutamise kohta. Isikuandmete kustutamine ei ole universaalne ning võib jätta mõningaid jälgi kaudsetest isikuandmetest nagu sõiduinfo, mida ei ole võimalik otse üksikisikuga seostada, kasutamata selleks lisaks eraldi hoitavat teavet, mis kustutatakse.

Isikuandmete päring

Kliendil on õigus igal ajal nõuda teavet kasutusel olevate isikuandmete ja nende eesmärkide kohta. Piletimüügisüsteem ei säilita isikuandmeid kauem, kui on vaja nende toimingute teostamiseks, mille jaoks andmed esitati.

Õigus andmete ülekandmiseks

Kliendil on õigus igal ajal nõuda andmete väljastamist masinloetavas vormis. Elron väljastab andmed csv-formaadis. Nõude palume saata digitaalselt allkirjastatud vormis e-posti aadressil [email protected]. Nõue rahuldatakse mitte hiljem kui 15 tööpäeva jooksul peale avalduse kättesaamist.

Küpsised

Elroni piletimüügisüsteem kasutab küpsiseid. Küpsis on väiksemahuline tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi kasutatavasse seadmesse. Küpsise eesmärk on hoida teavet kasutaja käitumisharjumuste kohta, et muuta veebilehe kasutamist mugavamaks. Elroni piletimüügisüsteem kasutab seansipõhiseid ja püsivaid küpsiseid. Kasutajal on võimalus oma seadme veebilehitsejas keelata salvestatud küpsiste kasutamine, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel võib juhtuda, et Elroni piletimüügisüsteem ei tööta korrektselt ja/või osad funktsioonid ei ole kasutajale kättesaadavad.