fbpx

Tegevus ja juhtimine

AS Eesti Liinirongid (Elron) tegutseb põhikirja alusel raudteetranspordi korraldamise, sealhulgas reisijateveo ja nendega kaasnevate teenuste osutamise ning raudteeveeremi remondi alal.

Kõigi nende tegevuste jaoks on Elronil kehtivad tegevusload: Tehnilise Järelevalve Amet on väljastanud raudtee reisijateveoteenuse osutamise tegevusloa ja ohutustunnistuse ning raudteeveeremi remontimise õiguse annab ettevõttele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi väljastatud raudteeveeremi remondi tegevusluba. Reisiteenuse osutamiseks on ettevõttes kehtestatud reisijateveo eeskiri.

Ettevõtte nõukogusse kuuluvad Siiri Odrats-Koni (nõukogu esimees), Hindrek Allvee, Kai Realo ja Kalle Viks. Nõukogu esimehe tasu on 1000 eurot, nõukogu liikmetel 500 eurot kuus.

Elroni juhatuse esimees on Merike Saks ja juhtuse liige on Riho Seppar.

Ettevõtte tegevuspoliitika

Elroni kui Eesti ainsa rongidega riigisisest reisiteenust pakkuva ettevõtte ülesandeks on pakkuda üle Eesti kiiret, mugavat, keskkonnasõbralikku ja ohutut transporditeenust. Elron peab oma põhiväärtusteks kliendikesksust, teenuse pidevat parendamist ja arengut koos keskkonnasäästlikkuse ja pideva hoolitsusega oma töötajate töökeskkonna ja tervise eest. Oma ülesande, missiooni ja põhiväärtuste võimalikult paremaks realiseerimiseks on ettevõttel oma tegevuspoliitika, mille osadeks on kvaliteedipoliitika, ohutuspoliitika, keskkonnapoliitika ning töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika.

Ettevõtte tegevuspoliitikast lähtuvad kõik ettevõtte töötajad ettevõtte territooriumil, hoonetes, ettevõtte poolt renditud ruumides ning rongides.

Kvaliteedipoliitika

Elron soovib olla oma klientidele usaldusväärne partner ja teenusepakkuja. Seepärast oleme võtnud endale kohustuse täita ja ka ületada klientide soove ja ootusi ning pakkuda reisiteenust lubatud tasemel.

Selles on meile toeks rahvusvahelised standardid, millele Elroni tegevus vastab: ISO9001:2008 Kvaliteedijuhtimisstandard, ISO 14001:2004 Keskkonnajuhtimisstandard ja OHSAS 18001:2007 Töötervishoiu- ja ohutuse standard.

Sisekontroll ja auditikomitee

Ettevõttes toimib mitmetasandiline kontrollisüsteem. Lisaks majandusaasta aruande kontrollimisele ja kinnitamisele seadusega ettenähtud viisil, toimib ettevõttes ka sisekontrollisüsteem. Moodustatud on audiitortegevuse seaduse kohane auditikomitee, mis tegutseb nõukogu poolt kinnitatud auditikomitee töökorra alusel. Auditikomitee liikmeteks on ettevõtte nõukogu 03.10.2019. a otsusega nimetatud Kalle Viks (auditikomitee esimees), Marko Roots ja Piret Kustasson. Auditikomitee esimehe tasu on 187,50 eurot, liikmetel 125 eurot kuus.

Auditikomitee ettepanekul kinnitab nõukogu igaks kalendriaastaks siseauditite kava, siseauditite tulemusest ja parendusettepanekutest raporteeritakse auditikomiteele. Auditikomitee ettepanekul lülitatakse kalendriaasta kestel siseauditite kavasse täiendavaid siseauditeid.

(Raudtee)ohutuspoliitika

Elron soovib olla turvalisust pakkuv partner ja teenusepakkuja. Seepärast oleme võtnud endale kohustuse tagada ohutus nii ettevõttes kui rongidega reisiteenust pakkudes – arvestame raudteeohutuse riske ning tagame kõigile töötajaile vajaliku väljaõppe ja koolituse.

Keskkonnapoliitika

Elron soovib olla keskkonnasõbralik ja saastamist vältiv partner ja teenusepakkuja. Seepärast oleme võtnud endale kohustuse suhtuda säästlikult keskkonda ja ressurssidesse ning vältida keskkonna saastamist kõigis oma tegevustes. Sisseostetavate toodete ja teenuste valimisel eelistame võimalusel neid, kellel on toimiv keskkonnajuhtimissüsteem.

Töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika

Elron soovib olla oma töötajate tervisest ja töötingimustest hooliv partner ja teenusepakkuja. Töötajate vigasaamise ja haigestumise vältimiseks tagame vajaliku töökorralduse, töökeskkonna ja töötajate pädevuse.

Anna tagasiside

Esita küsimus

NB! Elron jätab endale õiguse avaldada teilt saadud teavet oma infokanalites, tagades teie anonüümsuse..
Teie sõnum on saadetud!
Vastame Teile kolme tööpäeva jooksul.
Täname tagasiside eest,
Elron
Saatmisel tekkis viga.
Palun proovige uuesti mõne hetke pärast.
Seaded